Všeobecné smluvní podmínky

 

  Smluvní podmínky:

Uzavírají  smlouvu o sponzorském daru s následujícími podmínkami:

Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční částky ve výši uvedené na pření straně smlouvy. Tato částka bude převedena na účet obdarovaného .

Sponzorský dar poskytuje sponzor obdarovanému dobrovolně. Za tento dar sponzor obdrží služby uvedené na přední straně, které se řídí smluvními podmínkami níže.

 

Smluvní podmínky definují poskytování  a rozsah služeb  mezi firmou Lukáš Jelínek - Mojeobec.com sídlem Průchova 3169 Kladno Ič. 714 76 997 , (dále je dodavatel)  a odběratelem.

 

     Předmětem smlouvy je závazek dodavatele poskytnout služby dohodnuté ve smlouvě  ( předmět smlouvy) a závazek odběratele zaplatit za poskytnuté služby dohodnutou cenu stanovenou ve smlouvě.

        Smlouva o dodávce a rozsahu služeb, je uzavírána písemně .Smlouva je platně uzavřena, došlo-li k dohodě o jejích podstatných náležitostech a je podepsána oběma smluvními stranami.

    Jsou-li objednány i další služby, je odběratel povinen uvést všechny údaje nutné pro zpracování objednávky zejména přístupové kódy a grafické podklady.

Smlouva podepsaná oběma smluvními stranami nahrazuje jakákoliv jiné předchozí ústní dohody týkající se služeb. Smlouva je směrodatná. Veškeré dodatky a změny týkající se uzavřené smlouvy, musí být sjednány písemně.

  Odběratel s podpisem souhlasí se zveřejněním údajů dat log a grafiky na webu www.mojeobec.com v souladu s právním řádem České republiky zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Odběratel dále souhlasí, s použitím grafických prvků a log obsazených na jeho webu, k prezentaci na www dodavatele.

Odběratel nese plnou a výhradní odpovědnost za obsah a správnost informací, které poskytne pro svou prezentaci dodavateli. Dodavatel neodpovídá za obsahovou správnost údajů, které dle požadavku odběratele publukuje. Odběratel se zavazuje, že za dodavatele uhradí veškeré nároky na náhradu škody, které vůči němu uplatní třetí osoba v souvislosti se závadným obsahem informací služeb poskytnuté dodavatelem odběrateli.

   Pokud se odběratel ve stanoveném termínu do 1 měsíce k publikacím písemně nevyjádří, s podobou a obsahem souhlasí.

   Odběratel je po ukončení seo optimalizací a úpravy titulek povinen pozměnit přístupové hesla. Dodavatel nenese odpovědnost za případné následky škody a únik dat z webu odběratele.

   Cena služeb je smluvně sjednána v souladu s touto smlouvou a je pro obě strany závazná.  Pokud není písemně dohodnuto jinak, je splatnost zálohové faktury 14 dnů od jejího vystavení. Faktura, daňový doklad budou zaslány dodavatelem na adresu odběratele uvedenou ve smlouvě. Při pochybení o termínu doručení se vychází se sledovacích čísel České pošty a má se za to, že byly doručeny za 14 dnů od  data přijetí na doručovací poštu . Při neuhrazení faktury bude zaslána odběrateli upomínka a účtován úrok z prodlení 0.05 % denně.

   Termín zveřejnění prezentace odběratele je sjednán na termín 30 dní od podpisu smlouvy.

   Odběratel může odstoupit od smlouvy nebo ji zrušit  prokazatelně pouze písemnou formou nebo e-mailem a to z jakéhokoliv důvodu nebo při uvedení důvodu nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy. Odstoupí-li  odběratel  od uzavřené smlouvy později než 14 den od uzavření smlouvy je odběratel povinen uhradit dodavateli celou dohodnutou cenu služby.

   Pokud určité smluvní podmínky nejsou sjednány ve smlouvě ani v těchto všeobecných smluvních podmínkách, platí pro jejich posouzení příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

 

 

Více zde: https://www.mojeobec.com/kontakt/obchodni-podminky/

 

 

Zástupci smluvních stran prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem řádně přečetli a že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.