Přírodní rezervace Děvín

Přírodní rezervace Děvín
Přírodní rezervace Děvín se nachází v blízkosti křižovatky u obce Milhostice.
 
Posláním přírodní rezervace je ochrana a zachování části jednoho z posledních přirozených vodních toků v území Chebské pánve. 
Území s mnoha vzácnými a ohroženými druhy rostlin a živočichů je cenným biocentrem a genofondovou plochou místního regionu.
 
Značnou část jádra pokrývají druhotné mokřadní olšiny, 
na území přírodní rezervace dosud žije početná populace raka říčního.