Strakonický hrad

Strakonický hrad
Strakonický hrad byl založen ve 13. století a leží ve stejnojmenném městě. 
Roku 1243 daroval Bavorem I. a jeho manželka Bohuslava část hradu řádu maltézských rytířů, kteří si zde ve stísněném prostoru vybudovali komendu. 
V nejstarší raně gotické části kolem kostela sv. Prokopa s věží, kapitulní síní a ambitem se zachovala řada stavebních detailů ze 13. století a velmi cenné fresky v ambitu a na kruchtě kostela. 
Západní věž Rumpál je z doby okolo roku 1300, jižní věž Jelenka byla přistavěna kolem roku 1500. Stavební úpravy byly ukončeny 1714–1721 barokní západní zámeckou přístavbou.
Hrad byl celkem dvakrát dobyt a zpustošen. 
Od roku 1995 je celý areál prohlášen za národní kulturní památko, poté  v posledních letech prošel nákladnou a rozsáhlou rekonstrukcí. Nyní v jeho areálu sídlí Muzeum středního Pootaví, Šmidingerova knihovna, nově opravené sály (Rytířský sál, Maltézský sál, sál U Kata) v budově bývalého panského pivovaru využívá k představením a výstavám Městské kulturní středisko.